BE (Food Technology) 2020 Batch

Sno Regno Student
1 2040051 ISHU
2 2040052 RAPOLU UMESH CHANDRA
3 2040057 BHAWNA SINGH
4 2040058 SAMEER SHARMA
5 2040067 ZIAUL HAQ
6 2040068 UDIT SHARMA
7 2040069 PRADEEP KUMAR YADAV
8 2040070 PARTH SAINI
9 2040071 AMIT KUMAR
10 2040072 HRITHIK ANAND
11 2040073 PANKAJ KUMAR
12 2040076 KALIRAJ K
13 2040079 GAURAV KUMAR
14 2040081 MONIKA THAKUR